דרושים תעסוקה

לפרטים ליחצו על שם התפקיד-

דרוש עובד משקל

תיאור התפקיד:

אחריות כוללת על שקילת המשאיות הנכנסות והיוצאות מהאתר והזנת נתונים.

מתן שירות ללקוחות האתר.

תיאום טלפוני בין לקוחות האתר למועצת בני שמעון.

ביצוע עבודות מזכירות: סריקת מסמכים, הזנת נתונים למחשב, שליחת פקסים, מענה טלפוני.

כפיפות ארגונית: מנכ"ל דודאים.

השכלה: תיכונית מלאה.

דרישות התפקיד:

עבודה בסביבת עבודה ממחושבת. 

שליטה בהדפסה והזנת נתונים למחשב. 

עבודה בשעות לא שגרתיות.

עבודה במשמרות בימים א-ו.

שירותיות ואדיבות.

כישורים אישיים: אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, כושר למידה, סדר וניקיון יכולת ארגון ותכנון, פיקוח ובקרה.

מצבי תפקיד: התמודדות עם לחץ ושחיקה, טיפול בו זמנית במספר נושאים, התמדה, יכולת פתרון בעיות.

תחילת עבודה: מיידית.

קורות חיים ניתן להעביר למייל בכתובת: dudaim@bns.org.il

יש לצרף לפנייה עותק של תעודות והמלצות בציון שם המשרה.

דרוש/ה מנהל/ת חשבונות

לחברה הכלכלית דודאים

מספר מכרז- 2021-389

דרוש/ה: מנהל/ת חשבונות

תיאור התפקיד:

 ניהול מערכת נתוני הנהלת החשבונות בחברה.

 ניהול, בקרה ודיווח נתונים כספיים במערכת הרישום החשבונאי.

 ביצוע רישום חשבונאי תקין, בהתאם לחוק ולתקנים של התקציב.

 עדכון ספרי חו"ז  (חייבים וזכאים) בהתאם לדין הקיים ולהנחיות.

 עדכון מערך המלוות והכנת תחזיות פרעון מלוות, בהתאם לצורך.

 עריכת התאמות עם בנקים, ספקים, קבלנים וגופים הקשורים בחברה.

 בדיקה והבאה לאישור של חשבונות קבלנים וספקי שירותים, בהלימה להסכמים,

להתקשרויות ולחוזים של הרשות.

 הכנת דו"חות כספיים ומאזנים: תקופתי ושנתי למשרד הפנים, בהתאם לבקשת הממונה.

 עדכון משרדי הממשלה וגופים ציבוריים בנתוני הרשות, בהתאם להוראות הממונה.

 בדיקה והפקה של דיווחים לשלטונות המס, לקרנות העובדים, לביטוח לאומי וכיוצ"ב.

 עבודה מול אתרי החברה השונים.

דרישות התפקיד :

 ניסיון בהנה"ח ועבודה מול ספקים.

 ממשקי עבודה למול הנהלת החשבונות, ואגף הכספים.

 ידע והפעלת מחשב בתוכנות office .

 עברית ברמה גבוהה.

 סדר וארגון, ירידה לפרטים.

 יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת ותוכנות הנה"ח.

 יכולת עבודה בצוות ותודעת שרות.

 בעל/ת כושר ארגון, סדר וניהול.

 ניידות חובה

תנאי סף:

 הנה"ח מסוג 2 לפחות.

 ידע והפעלת מחשב בתוכנות office .

 יתרון לניסיון בעבודה עם מערכות ERP.

ניסיון מקצועי:

ניסיון מקצועי של לפחות 3 שנים בתחום ניהול חשבונות

ניסיון ניהולי:

לא נדרש

כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית, סדר וניקיון, יכולות לימוד גבוה, שקדנות וחריצות, יכולת ביטוי גבוהה בעברית בכתב ובע"פ, כושר למידה.
דרישות ייחודיות לתפקיד:
סדר וארגון ודיוק בפרטים
כפיפות ארגונית: סמנכ"ל הכספים של החברה.
היקף משרה: %100 מלאה ונכונות לשעות נוספות.
תחילת עבודה: מידי, העבודה במשרדי החברה באזור התעשייה עידן הנגב.
קורות חיים יש להעביר עד תאריך ה- 19/7/21.

נא לצרף לפניה עותק של תעודות, אישורים לניסיון מקצועי והמלצות.

(פניה שתגיע ללא תעודות מתאימות לא תטופל)
ניתן להגיש בלינק : כאן
הערות :
1 . בהתאם לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(התשפ"א – 2021 תינתן עדיפות
למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם) חרדים, עולים חדשים, בעלי מוגבלויות,
עולים מאתיופיה (אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים).
2 . בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה
ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.
3 . מועמד/ת שימצא/שתימצא מתאים/מה למלא המשרה המוכרזת , אפשר שיידרש/שתידרש לעבור מבחן התאמה.
4 . מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין
ענייניו/ענייניה האחרים ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה; בהתאם להוראות הדין,
הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד הפנים.

הצעות למתן שירותים של ממונה בטיחות
החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מ
הזמנה להציע הצעות
למתן שירותים של ממונה בטיחות
 
1 .החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מ (להלן: "החברה"), מזמינה בזה הצעות למתן שירותים של
ממונה בטיחות עבור החברה באתר סילוק הפסולת דודאים (להלן:"השירותים"), על פי המפרט
הרצ"ב להזמנה.
2 .כתנאי להגשת ההצעה, על המציע להירשם ולהיכלל במאגר היועצים של מועצה אזורית בני שמעון,
אותו אימצה החברה. לשם כך, נדרשים המציעים לפתוח פנייה דרך אתר המועצה בכתובת
https://bns.org.il/  וזאת על מנת להצטרף למאגר היועצים של המועצה, בתחום הייעוץ הרלוונטי.
3 .רק לאחר שיקבל המציע אישור מהמועצה על כך שהוא נכנס למאגר היועצים לתחום הנבחר, יהיה
הוא רשאי להגיש הצעתו לתפקיד הממונה על הבטיחות.
4 .היקף השרות הנדרש: 60 שעות חודשיות.
5 .כפיפות : מנכ"ל החברה
6 .תנאי סף:
1.6 .השכלה: אישור כשירות בתוקף מאת מפקח עבודה ראשי. המציע מתבקש לצרף אסמכתאות
להוכחת האמור.
2.6 .ניסיון מקצועי: ניסיון מוכח ומוצלח של שנתיים לפחות, בתקופה שמיום 2018.1.1 ואילך,
במתן שירותים של ממונה בטיחות למפעלי תעשייה, עם עדיפות לתעשייה הכימית הכבדה או
לפרויקטים של עבודות עפר ותשתית.
המציע מתבקש לצרף הסכמי התקשרות להוכחת האמור.
3.6 .דרישות נוספות:
1.3.6 .שפות – עברית ברמה גבוהה. אנגלית – יכולת קריאה והבנה.
2.3.6 .יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה-office
 
7 .המציעים יוזמנו לראיון אישי ופגישת התרשמות.
8 .ההצעה הזוכה תיקבע בהתאם לשקלול של גובה הריטיינר החודשי המוצע ומרכיב האיכות, בהתאם
לחלוקה הבאה:
1.8% .40– רכיב כספי- מציע שייתן את ההצעה הזולה ביותר, יקבל את מלוא הנקודות בגין
הרכיב הכספי. הציון של שאר המציעים יקבע, באופן יחסי, עפ"י היחס בין התמורה
החודשית שהציעו, לבין ההצעה הנמוכה ביותר.
2.8% .60 – רכיב איכותי- הניקוד בגין רכיב האיכות יקבע כדלקמן:
1.2.8 .עד 50 נקודות- התרשמות מהמציע במסגרת הריאיון האישי עימו.
עד 10 נקודות- התרשמות החברה מהמלצות בכתב שיצרף המציע להצעתו,
ממעסיקים קודמים.
 
2
 
9 .משך ההתקשרות – 12 חודשים, עם אופציה לחברה להאריך ההתקשרות בעד חמש תקופות נוספות
בת שנה כל תקופה. על אף האמור לחברה נתונה הזכות, לפי שיקול דעתה, לסיים את ההתקשרות,
מכל סיבה שהיא, בהודעה מראש של 30 יום.
10 .סיור מועמדים יתקיים באתר דודאים ביום ה' 21/7/22 בשעה 00:12 באתר דודאים. השתתפות
המציעים בסיור הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה. יש להירשם מראש בטלפון 5201015-079 ,
אצל הגב' יעל שימן.
11 .אופן הגשת ההצעות ובחינתן
1.11 .המציע יגיש הצעתו בצירוף קורות חיים, תעודות, אישורים להוכחת ההשכלה והניסיון
המקצועי והמלצות ממעסיקים קודמים.
2.11 .את ההצעה יש להגיש בכתב למשרדי החברה, באזור התעשיה עידן הנגב, עד ליום:
.13:00 :בשעה 27/7/2021
3.11 .בהצעה על המציע לנקוב בתמורה החודשית המבוקשת על ידו. התמורה תהיה סכום חודשי
קבוע ב- ₪. לתמורה יתווסף מע"מ. למעט התמורה לא יהיה זכאי המציע לכל תשלום או
תגמול שהוא.
4.11 .בחינת ההצעות תיעשה ע"י ועדת התקשרויות של החברה.
5.11 .הזוכה יידרש לחתום על הסכם שיוכן על ידי החברה.
12 .לבירורים או שאלות ניתן לפנות לניר בר דוד. בטלפון 3353176-052 .
13 .הוראות מסמך זה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם עם הקבלן הזוכה.
14 .אין בפרסום הזמנה זו משום התחייבות של החברה להזמין את השירותים נשוא ההזמנה.
15 .החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 
ניר בר דוד- מנכ"ל
החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מ
 
קראו את הקול הקורא המלא והפרטים: