מכרזים

אספקת ארוחות צהרים לאתר דודאים

החברה הכלכלית למ.א בני שמעון בע"מ

מכרז פומבי מס' 2023/ד/6

אספקת ארוחות צהרים מוכנות באמצעות חמגשיות

בעבור החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מ בפארק למחזור וחינוך סביבתי בנגב – דודאים

להורדת המכרז: אספקת ארוחות צהריים לאתר 3.9.2023

אספקת סרטי מסועים למפעל המיון בדודאים

 החברה הכלכלית למ.א בני שמעון בע"מ

הזמנה לקבלת הצעות

מכרז מס' 2023/ד/3

לעיון והורדת פרטי המכרז: מכרז אספקת סרטי מסועים 06.06.2023

מענה לשאלות הבהרה-מכרז מסועים