מכרזים

ביצוע עבודות לצמצום בריכת תשטיפים

החברה הכלכלית
למועצה האזורית בני שמעון

הזמנה לקבלת הצעות
מכרז פומבי מספר 2022/ד/07

ביצוע עבודות לצמצום בריכת תשטיפים
והקמת משטח מצעים בחלק הצפוני של
הבריכה הקיימת עבור הקמת מתקן לטיפול
בתשטיפי מפעל המיון
הפארק למיחזור וחינוך סביבתי בנגב "דודאים"

לקריאה והורדה של המכרז

להורדת כתב כמויות המכרז

להורדת תוכניות המכרז 1

להורדת תוכניות המכרז 2